• Våra stadgar

STADGAR för Föräldraföreningen vid sjöängskolan

§ 1 Föreningens ändamål

Föreningen har till uppgift att inom Sjöängens skola stödja hemmen och skolan i deras arbete med att ge barnen vid skolan en trygg skol- och uppväxtmiljö samt främja barnens allsidiga utveckling. Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Sjöängens skola.

 

Föreningen verkar för ett ökat inflytande för barnens föräldrar i skolan genom samarbete mellan föräldrarna och skolan. Föreningen vill också verka för att skolan ger barnen stora kunskaper, ökat ansvar samt låter varje barn utveckla sina anlag och färdigheter.

 

Föreningen är partipolitiskt och religöst obunden.


§ 2 Medlemskap
Föreningens verksamhet omfattar alla hem med elever vid Sjöängens skolan. Varje förälder eller annan vårdnadshavare till elev vid skolan blir medlem i föreningen genom erläggande av medlemsavgift. Medlemskap i föreningen tillkommer även på skolan anställd personal genom erläggande av medlemsavgift. Som medlem kan även styrelsen invälja annan person som har intresse för skolans och föreningens arbete.


§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestäms på föreningens årsmöte.

§ 4 Föreningens möten

Föreningen skall hålla årsmöte under maj månad. Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen finner det erforderligt eller om det skriftligen påkallats av minst 20 medlemmar. Kallelse till möte med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna. Kallelse kan tillställas medlemmarna genom att kallelsen tillställs eleverna vid skolan med uppmaningen att lämna kallelsen i hemmet. Till årsmöte skall kallelse utfärdas minst tre veckor före mötet. Till annat möte skall kallelse utgå minst två veckor före möte.

 

§ 5 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande förekomma:

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Behandling av styrelsens förslag till budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmarna.
 7. Fastställande av medlemsavgift och budget.
 8. Fastställande av föreningens handlingsprogram samt verksamhetsplan om sådant föreslagits av styrelsen.
 9. Val av styrelse genom val av ordförande för ett år samt av ledamöter så att styrelsen totalt består av sex personer. Ledamöterna väljs på två år.
 10. Val av representanter i samverkansorgan inom skolan varav tre till förvaltningsrådet.
 11. Val av en revisor samt revisorsuppleant.
 12. Val av ordförande och två ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
 13. Övriga frågor.

§ 6 Rösträtt

Varje medlem som är närvarande på föreningens möten har rösträtt. Omröstning sker öppet. Val företas dock med slutna valsedlar om så begärs. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning. Valbar att representera föreningen är den som är medlem i föreningen. Annan än medlem som kallats eller inbjudits har yttrande- och förslagsrätt på föreningens möten.

 

§ 7 Ärende på möte

Ärende får företas till avgörande vid möte endast om ärendet angivits i kallelsen eller varit upptagen på förslaget till dagordning eller om ärendet står i omedelbart samband med sådant ärende. Medlem som önskar få ett ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast fem veckor före mötesdatum tillställa styrelsen skriftlig framställning (motion).

 

§ 8 Valberedning

Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning enligt §5 punkt 12. Valberedningen skall förbereda val som skall förekomma på årsmötet, utom val av valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte. Valberedningen äger rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.

 

§ 9 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande samt sex ledamöter i ett sådant antal att föräldrarepresentanter utgör majoritet. Ordföranden väljes för en tid av ett år och övriga för en tid av två år, varvid bör tillses att mandattiden utgår växelvis så att årligen cirka halvan antalet förnyas.

 

§ 10 Styrelsens konstituering

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och arbetsutskott samt ordförande om sådan inte utsetts av årsmötet. Styrelsen kan med sig adjungera enskild person.

 

§ 11 Styrelsens uppgifter

Styrelsen sköter ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med föreningens stadgar och vid föreningens möten fattande beslut samt är mellan möten föreningens beslutande organ.

 

Det åligger styrelsen särskilt att;

 • förbereda föreningens årsmöte och extra möten
 • verkställa vid sådana möten fattade beslut
 • utse för verksamheten erfoderliga kommittéer
 • tillse att klassombud utses i alla klasser
 • klassombud informeras om sin uppgift
 • senast fem veckor före föreningens årsmöte till revisorn överlämna verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning avseende senaste räkenskapsåret.

Styrelsens uppgift är i övrigt att;

 • informera medlemmarna om föreningens verksamhet
 • samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen
 • verka för utbyte av erfarenheter dem emellan
 • förmedla material till föreningens funktionärer och medlemmar så att de kan fullgöra sin roll i föreningen
 • hålla kontakt och samarbeta med myndigheter och organisationer som har till uppgift att verka för barn och ungdomars vård och utveckling
 • kontinuerligt hålla valberedningen informerad om styrelsens arbete genom att tillställa valberedningens ordförande protokoll från styrelsens sammanträden

§ 12 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt därutöver på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledmöter så påkallar. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt.

 

§ 13 Klassombud

I varje klass (inklusive förskoleklasser) skall föräldrarna välja två klassombud. Meddelande om valen bör omedelbart lämnas till styrelsen och till skolan.

 

§ 14 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor jämte suppleant. Revisorn skall avge sin berättelse senast två veckor före årsmötet. Föreningens verksamhetsår löper från och med den 1 april till och med nästföljande 31 mars.

 

§ 15 Om stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar fordrar beslut av två på varandra följande möten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.

 

§ 16 Förenigens upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i §15. För giltighet av beslut om upplösning krävs dock tre fjärdedels majoritet vid vardera mötet. Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar i möjligaste mån tillfalla eleverna vid skolan.