• OM FÖRENINGEN

Om föreningen

Föräldraföreningen vid Sjöängsskolan har vuxit fram på initiativ av föräldrar för att öka samverkan mellan vårdnads-havare och skola. Genom engagemanget samarbetar vi med skolan i Förvaltningsrådet. Föreningen har regelbundna möten med valda klassombud och våra aktiviteter är föräldravandring och temakvällar med inbjudna föreläsare.

Barnens utveckling, hälsa och skolgång främjas av föräldrar som har inflytande i skolan, därför bildades Föräldraföreningen som nu varit verksam under många år. Vi tror på samband mellan föräldrarinflytande och barnens skolprestationer samt skolbeteende. En viktig komponent i detta är bred representation av föräldrar och bred anslutning via klassombud. Här nedan presenteras den officiella modellen för föräldrarinflytande som vi använder på Sjöängsskolan.

 

Klassombudsmöten

FF:s styrelse kallar klassombuden för att samla ihop frågor och diskutera önskemål. Dessa sammanställs av styrelsen i en handlingsplan som blir vägledande under läsåret för de frågor vi belyser i förvaltningsrådet. Samtliga föräldrar på skolan är välkomna att delta vid mötet.

Läs mer under fliken Klassombud

 

Förvaltningsrådsmöten

Skolans formella organ för föräldra- och elevinflytande. Rektorn kallar representanter från föräldraföreningen, elevrådet och lärare för att belysa olika frågor på skolan. Föräldraföreningens styrelse utgår från aktuella frågor som enskilda föräldrar kan ha men också från den antagna handlingsplanen.
Mötena har rådgivande karaktär och vi har begränsad möjlighet att förändra men stora möjligheter att göra vår röst hörd. 

Föräldravandring

Föräldraföreningen ordnar föräldravandringar i området.

Läs mer under fliken Föräldravandring

 

Temakvällar

Välbesökta kvällar med professionella föreläsare. Vi behöver förslag från medlemmarna om vilka ämnen du som förälder tycker är viktigt. Läs mer under fliken Förläsare.


Cykeldagen
Under våren 2015 arrangerade föreningen tillsammans med föräldrar i åk 2 och 3 en Cykeldag som ett led i att påverka barn och föräldrar att förändra beteenden för en förbättrad  trafikmiljön runt skolan.

Föräldraföreningens styrelsemöten
Styrelsemöten hålls ungefär en gång i månaden. Aktuella ärenden tas upp av styrelserepresentanter. Föräldrar kan kontakta styrelsen och aktualisera frågor som vid behov tas upp vid nästa möte.

Föräldraföreningens årsmöten
FF:s styrelse kallar en gång per år samtliga föräldrar för att kunna presentera föräldraföreningens verksamhetsberättelse för det gågna läsåret, resultat samt nästa års budget.
 

Övrigt

Uppmuntran till skolpoliserna - ges på skolavslutningen i form av biocheckar. Vi stödjer även niornas avslutningsbal på vårterminen med en donation samt bidrar till att skapa elevernas vandrande skolbussar.

FISS

Vår förening är medlem i FISS
Föräldraalliansen i Stockholms stad 
Läs mer om alliansen >
Gå till Fiss hemsida >

OM Styrelsens arbete

I dokumentet "Styrelseåret" har vi sammanfattat hur föreningens arbete går till under året. Det är den guide vi använder i styrelsen och som vi gärna delar med oss av till alla intresserade.

Om klassombud

OM Förvaltningsrådet

Föreningens Stadgar