• KLASSOMBUD

Klassombud

I alla klasser finns klassombud

I föreningen har klassombuden en nyckelroll som länk mellan styrelsen och föräldrar. Genom e-post kan klass-ombuden snabbt sprida information. Det har medfört att vi i föreningen tillsammans kan mobilisera föräldrar att agera på skolan eller vid möten i stadsdelsnämnden.

Klassobudens uppgift

Att vara Klassombud (KO) innebär traditionellt att fånga upp aktuella frågor från föräldrar i klassen och föra fram dessa vid årets klassombudsmöte i oktober. Klassombudet är även klassens representant i föreningen och kontaktperson för att föra fram aktuella frågor som klassen vill att föreningens styrelse ska ta upp med skolan.
Informationsblad till klassombud

Så här gör ni för att utse klassombud i din klass

Varje klass ska utse två Klassombud. Det görs på klassens första föräldramöte på hösten. Ett Klassombud väljs för ett år i taget. Det går bra att föreslå någon i klassen som man tycker skulle vara lämplig och sedan göra en omröstning. Det går också bra att fördela uppdraget genom att följa klasslistan och årsvis byta till den som står i tur. På så sätt har alla till sist haft möjlighet att få uppdraget

Klassombuden kallas till möte två gånger per läsår

Föräldraföreningens styrelse kallar till klassombudsmöten en gång på hösten varje läsår. Alla föräldrar även de som inte är klassombud är då välkomna att delta. På klassombudsmötet diskuterar vi och samlar in de saker som man tycker är viktigt i klasserna. Ett förslag till gemensam handlingsplan tas sedan fram av styrelsen som lämnar den på remiss till klassombuden. Därefter tas beslut i styrelsen som fastslår handlingsplanen för läsåret.

Under vårterminen kallas även klassombud och föräldrar till årsmötet där den sittande styrelsen först ska beviljas ansvarsfrihet för det gågna året därefter presenterar valberedningen förslag till ny styrelse. Årsmötet avgör genom omröstningen vilka medlemmar som ska ingå i den nya styrelsen.

Klassombuden förmedlar frågor och information mellan föräldrar och styrelse 

Styrelsen håller kontakt med klassombuden via e-post och klassombuden förmedlar föreningens information vidare till övriga föräldrar, vanligtvis via e-post. Föräldrar kan rikta frågor till styrelsen genom klassombudet eller genom att själv ta direkt kontakt med styrelsen. Alla medlemmar har även tillgång till aktuell information på föreningens hemsida där vi kontinuerligt presenterar de aktiviteter och aktuella frågor som pågår just nu. 

Har du frågor?
Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta någon i styrelsen eller skicka maila till…

 

ffstyrelse@ffsjoangen.com

Klassombudsmöte
Kommer äga rum i oktober 2017
 

Protokoll KO-möten -
Handlingsplaner

Här är de senaste årens handlingsplaner. Planerna baseras på diskussionerna vid klassombudsmöten som hålls på hösten.