• HEM
  • Föreläsare

Föreläsare   

Här är några av de förläsare som tidigare har gästat
vår skola. Har du tankar om ämnen eller förläsare som
du tycker att vi ska bjuda in får du gärna komma med
förslag och kontakta oss i styrelsen.

2013 Anna Tibelius Bodin
Föreläste om studieteknik


Hennes föreläsningar är fria från den traditionella studieteknikens pekpinnar och pretentiösa krav. Hon bjuder på konkreta tips om målsättningar, motivation, självbild och verktyg, varvat med djup kunskap om hjärnan och inlärning. 

Har skrivit två böcker. 
Tänk - studiestrategier för gymnasiet och 101 tips för framgångsrika studier. Böcker kan du beställa här

2012 Jana Söderberg
Självkänsla 

"Du äger ditt liv, dina tankar och dina beslut."


Janas böcker "Sluta jämföra dig med andra" - Våga vara dig själv  och "Våga Vara" kan du beställa här

Du kan också läsa mer om henne på www.janasoderberg.se

2010 Kristina Bolme Kühn
Droger

Kristina är sjuksköterska och har 20 års erfarenhet av bland annat infektionssjukdomar, hiv/aids och akutvård. Kristina har varit ordförande för Läkare Utan Gränser och samordnare för Läkare Utan Gränsers hivprojekt i både Malawi och Kenya.

2011 Mats och Adam 
Antimobbingarbete på skolan


Mats Lundström, rektor, och Adam Bylund, medlem i skolans antimobbningsteam, är inbjudna  för att berätta om konflikthanteringsarbetet på skolan.
Mats börjar med att reda ut de begrepp som finns i skolans likabehandlingsplan och säger att det är viktigt att veta vad vi pratar om när vi använder oss av ord som konflikt, kränkning, trakasseri och mobbning. En konflikt är en situation när fllera är oense vilket är vanligt. Trakasseri är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet i förhållande till diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är det som vi i vardagligt tal kallar ”mobbning”, ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet”. Mobbning innebär att en person blir utsatt för en kränkande behandling. Enstaka kränkande behandling är inte mobbning utan kränkningen  måste upprepas för att definieras som mobbning. Hur många kränkande behandlingar som krävs under en viss tidsperiod är tolkningsbart.
Ett viktigt budskap är att konflikter uppstår där människor möts! Skolans målsättning är att konflikter, dvs att vara oense, ska hanteras av barnen. Barnen ska tränas i att hantera konflikter och  skolan ska vara tydliga med de regler som skolan har runt konflikthantering. För detta krävs ett aktivt värdegrundsarbete som grundläggs tidigt, ex goda förebilder, vad är en bra kompis. Man ska tåla att vara oense. Det är viktigt att försöka sätta sig in i en annans uppfattning av en situation (att öva sig i empati)
I en konflikt som uppstår  är lärarens roll att ge eleven möjlighet att gå ner i varv, för att undvika att eleven  agerar i affekt. Lärarne ska se till att bådas uppfattning om situationen som uppstått ska komma fram. Han eller hon ska hjälpa eleverna att avsluta konflikten. Läraren ska dokumentra konflikten utifrån dokumnetet  ”händelserapport”.  Dokumentationen ska sparas och kan användas för att följa en elevs utveckling. Skolan ska informera hemmet om behov finns.
Om konflikten inte hanteras eller lösas på denna nivå, då kan kränkning eller mobbning uppstå och det är därför som skolan lägger mycket energi på att förebygga genom värdegrundsarbete.
Likabehandlingsplanen och konsekvenstrappan är två dokument som beskriver hur skolan ska arbeta med värdegrundsarbetet, konflikthantering och hur en konflikt som inte kunnat lösas ska följas upp enligt en konflikttrappa.  Det finns beskrivet i likabehandlingsplanen hur man ska arbeta med stärkande  värdegrundsdagar, gruppstärkande aktiviteter, hur det ska ingå i undervisningen som ett pågående arbete.